Algemene voorwaarden Teksy 

Tot stand gekomen op 14 september 2019. Laatst gewijzigd op 30 augustus 2020.

Artikel 1: definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen met de volgende definities gebruikt. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.

Teksy: Teksy. Gevestigd op Blankenstraat 5b, 1018RR te Amsterdam (Nederland) en ingeschreven bij de KvK onder nummer 77123492. Teksy is een onderneming die Diensten aanbiedt aan zowel Consumenten (natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf: particulieren) als Bedrijven (handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf: ZZP’ers en bedrijven). Teksy is tevens de Opdrachtnemer.

Opdrachtgever: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht gaf tot het verrichten van de Dienst en/of het opstellen van het Product. De Opdrachtgever is tevens de klant. De Opdrachtgever kan een Consument of een Bedrijf zijn.

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten tussen Teksy en de Opdrachtgever gericht op het uitvoeren van een Opdracht.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Teksy voor of ten behoeve van de Opdrachtgever (in het kader van het aangaan of de uitvoering van de Overeenkomst) verricht. De Diensten van Teksy bestaan uit het corrigeren, redigeren en/of herschrijven van teksten.  

Corrigeren: De Dienst van Teksy die bestaat uit het controleren en aanpassen van een tekstbestand op taalfouten, typfouten, spelfouten en interpunctiefouten.

Redigeren: De Dienst van Teksy die bestaat uit het controleren en aanpassen van een tekstbestand op taalfouten, typfouten, spelfouten, interpunctiefouten, structuur, zinsopbouw, stijl en leesbaarheid.

Herschrijven: De Dienst van Teksy die bestaat uit het opnieuw, anders schrijven van een bestaand tekstbestand op basis van doel, doelgroep en kanaal.

Typfouten: Een fout die bestaat uit een tikfout.
Taalfouten: Een fout die bestaat uit verkeerd gebruikte woorden of grammaticale fouten.
Spelfouten: Een fout die bestaat uit een ‘overtreding’ van Nederlandse spellingsregels.
Interpunctiefouten: Een fout die bestaat uit een fout in het gebruik van leestekens.

Product: Alle Producten die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Teksy en de Opdrachtgever.

Deadline/termijn: De uiterlijke termijn waarbinnen of de uiterlijke datum waarop de afgesproken Dienst en het gecorrigeerde, geredigeerde of herschreven Product door Teksy aan de Opdrachtgever moet worden geleverd.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere Overeenkomst die Teksy met een Opdrachtgever sluit; opdrachten, diensten, offertes, overeenkomsten van (ver)koop en leveringen, daaronder begrepen. Tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Teksy en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met Teksy, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

c. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen met Teksy en uitsluitend voor één bepaalde Overeenkomst, waarvoor de afwijkende bedingen zijn gemaakt. 

d. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Teksy uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

e. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Deze wordt aanvankelijk geaccepteerd om de Overeenkomst te aanvaarden.

f. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Teksy en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

g. Indien Teksy niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Teksy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Aanbod en offertes

a. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Teksy niet aan haar aanbod.

b. Alle offertes van Teksy, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Teksy kan een offerte intrekken zolang de Opdrachtgever de offerte nog niet heeft aanvaard. 

c. Teksy kan niet aan offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

d. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Teksy daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. Tenzij Teksy anders aangeeft.

e. Een samengestelde prijsopgave verplicht Teksy niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

f. Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

g. Teksy stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor de projectvoorbereiding, de overeengekomen Dienst, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Teksy bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een Opdrachtgever gedurende de Overeenkomst additionele en/of aanvullende wensen heeft, die niet in de offerte zijn opgenomen en berekend. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

h. Teksy hanteert in het uploadproces een aanbod per A4 met lettertype Arial en lettergrootte 11. Elk A4 dat voor de helft of meer is gevuld, dient Opdrachtgever te betalen.

Artikel 4: Totstandkoming en duur overeenkomst

a. De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de Opdrachtgever het aanbod van Teksy (tijdig) aanvaart door middel van het uploadproces te voltooien of de offerte te aanvaarden. Vanaf dat moment is de Overeenkomst bindend.

b. De Overeenkomst kan worden aangegaan voor zowel bepaalde tijd, als onbepaalde tijd. Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit. De duur van de Overeenkomst wordt vermeld in de Overeenkomst.

Artikel 5: Annulering overeenkomst

a. Teksy heeft het recht om de Overeenkomst/Opdracht eenzijdig te annuleren, onder andere in gevallen waarin de Opdracht niet (binnen de overeengekomen deadline) kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door overmacht of wanneer de Opdracht in strijd is met afspraken met een andere Opdrachtgever (zo werkt Teksy niet voor Opdrachtgevers die roken, gebruik van alcohol of gebruik van de zonnebank aanmoedigen).

b. Teksy heeft het recht om de Overeenkomst/Opdracht te annuleren als blijkt dat het, door de Opdrachtgever, geüploade document niet in de Nederlandse taal is opgesteld of niet voldoet aan de basiskwaliteit. De beoordeling en beslissing of de tekst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen berust geheel bij Teksy. 

b. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Teksy niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn zowel Teksy als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding van kosten of schade. Indien Teksy bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk voldeed aan haar verplichtingen, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Teksy gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Teksy heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

c. Indien de Overeenkomst wordt geannuleerd door Teksy, zal Teksy het totaalbedrag voor de overeengekomen Opdracht terugstorten op de rekening van de Opdrachtgever. Indien Teksy reeds werkzaamheden verricht heeft ter uitvoering van de Opdracht, zal Teksy een bedrag van € 10,- in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

d. Indien Teksy de Overeenkomst annuleert, zal zij dit binnen 24 uur communiceren met de Opdrachtgever.

e. De Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst binnen een half uur (30 minuten) na het plaatsen van de Opdracht kosteloos te annuleren. Het reeds betaalde bedrag wordt dan door Teksy aan de Opdrachtgever geretourneerd. Wanneer annulering niet plaatsvindt binnen een half uur (30 minuten) na het plaatsen van de bestelling, zal Teksy de reeds gemaakte kosten, inclusief het starttarief van € 5,- en annuleringskosten van € 5,- in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

ARTIKEL 6: ONTBINDING OVEREENKOMST EN OVERMACHT

a. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Teksy bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

b. Voorts is Teksy bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Teksy omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Teksy kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Teksy kan worden gevergd;
 • De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • De Opdrachtgever komt te overlijden.

c. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

d. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Teksy op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

e. Indien Teksy de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Teksy niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

f. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Teksy geleden schade.

g. Een tekortkoming kan niet aan Teksy of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

h. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Teksy geen invloed kan uitoefenen en waardoor Teksy niet in staat is de verplichtingen na te komen. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, ziekte, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Teksy in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

i. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Teksy niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn zowel Teksy als de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op vergoeding van kosten of schade. Indien Teksy bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk voldeed aan haar verplichtingen, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Teksy gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Teksy heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

ARTIKEL 7: OPSCHORTING OVEREENKOMST

a. Teksy heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om de reeds door Teksy verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden. 

b. Teksy heeft het recht om haar werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om de reeds door Teksy verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden, indien één of meer van de volgende situaties zich voordoet:

 • De Opdrachtgever verzuimt de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten, aan Teksy te voldoen binnen de overeengekomen betalingstermijn;
 • De Opdrachtgever verzuimt of weigert de geleverde Producten in ontvangst te nemen;
 • Na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden die Teksy goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, daaronder begrepen de omstandigheid dat blijkt dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
 • De Opdrachtgever andere verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt;
 • De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • De Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
 • De Opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
 • Als de Opdrachtgever komt te overlijden.

c. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden op grond van dit artikel, is de Opdrachtgever een schadevergoeding ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan Teksy, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om de reeds door Teksy verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Teksy om de gehele schade in rechte te vorderen. Deze schadevergoeding als bedoeld in sub b van dit artikel is direct opeisbaar.

d. Bij een ontbinding van de Overeenkomst op grond van dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 8: Wijziging en uitvoering overeenkomst

a. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Teksy de Opdrachtgeer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

b. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Teksy zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

c. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal Teksy de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

d. Teksy zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Teksy kunnen worden toegerekend.

e. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Teksy en de Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

f. Teksy zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

g. Teksy heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7 :407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

h. Teksy heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

i. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Teksy.

j. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Teksy het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9: Prijzen

a. Alle door Teksy genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de orderbevestiging of de offerte. 

b. Alle door Teksy genoemde prijzen zijn exclusief extra kosten, zoals reis-, parkeer- en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de orderbevestiging of de offerte.

c. Indien niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Teksy. Hierbij geldt een uurtarief van € 70,- voor het corrigeren van een tekstbestand, een uurtarief van € 80,- voor het redigeren van een tekstbestand en een uurtarief van € 90,- voor het herschrijven van een tekstbestand.

d. Indien het totaalbedrag, wat de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Opdracht dient te voldoen, lager is dan € 10,- zal Teksy een starttarief van € 3,- bij het totaalbedrag op rekenen. Dit starttarief is gebaseerd op vaste kosten van de website en systemen waar de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht gebruik van (heeft ge)maakt.

c. Met betrekking tot de verschillende Diensten van Teksy, hanteert Teksy verschillende prijzen. De prijzen zijn weergegeven in de tabel hieronder: 

ARTIKEL 10: PRIJSWIJZIGING

a. Indien Teksy bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, dan heeft Teksy het recht tot verhoging hiervan, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

b. Indien Teksy het voornemen heeft om de prijs te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte van de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging in zal gaan.

c. Indien de verhoging van de prijs plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Teksy rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Teksy alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

d. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Artikel 11: Betaling en incassokosten

a. Betaling vindt plaats door middel van overmaking van het totaalbedrag op een door Teksy aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

b. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Teksy aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.

c. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

d. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

e. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

f. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Teksy op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

g. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, dan komen alle door Teksy gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening/nakoming in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12: Termijnen en deadlines

a. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en de Producten zullen worden geleverd binnen een door Teksy opgegeven termijn. Bij het uploadproces of in een offerte wordt een termijn/deadline vastgesteld. Teksy zal zelf het moment van oplevering bepalen, mits het moment van oplevering valt binnen de overeengekomen termijn/deadline.

b. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden en de levering van de Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

c. Indien Teksy gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Teksy heeft verstrekt.

d. Indien het uploaden van het document tussen 00.00 uur ’s nachts en 08.00 uur ’s morgens is voltooid, vangt de termijn aan vanaf 08.00 uur ’s morgens. 

e. Indien Teksy voorziet dat zij de termijn/deadline niet zal halen, wordt de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

f. De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het niet tijdig ontvangen van het Product als er problemen zijn met elektronische hulpmiddelen en hierdoor het Product op een later tijdstip door de Opdrachtgever wordt ontvangen.

g. Overeengekomen termijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen, doch overschrijding door Teksy van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Teksy op en levert derhalve voor de Opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de Overeenkomst. De Opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van Teksy in te laten treden, Teksy overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

h. Documenten en gegevens die Teksy van de Opdrachtgever ontvangt, worden maximaal 2 jaar bewaard en daarna vernietigd.

ARTIKEL 13: LEVERING PRODUCTEN

a. Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument of doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf.

b. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever.

c. De Opdrachtgever is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

d. De Opdrachtgever is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

e. Indien de Opdrachtgever op de plaats van de levering het Product weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten zijn verschuldigd.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Alle door Teksy in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Teksy totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

b. Zolang het eigendom van het geleverde Product niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

ARTIKEL 15: AUTEURS- EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

a. Teksy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

b. Teksy behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16: Garantie

a. Teksy garandeert dat de Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. Teksy garandeert tevens dat de Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

b. Teksy streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de aangeboden Diensten. Gelet op het feit dat het werkzaamheden betreffen die door personen worden verricht, kan het voorkomen dat er fouten (in de aangeleverde tekst door de Opdrachtgever) over het hoofd worden gezien. Indien het Product naar mening van de Opdrachtgever hierdoor niet voldoet aan de Overeenkomst, dan beoordeelt Teksy of het Product in aanmerking komt voor kosteloos herstel of vervanging.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

a. Teksy is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Teksy. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

b. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst, voortvloeiende uit het door de Opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de Opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de Opdrachtgever. Ook indien die Opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals e-mail of andere transmissiemedia. 

c. Teksy is nooit aansprakelijk voor eventuele schade bij de Opdrachtgever, nadat de Overeenkomst al was geannuleerd.

d. Teksy is nooit aansprakelijk voor eventuele schade na onjuiste of onvolledige verstrekking van informatie, documenten en/of gegevens door de Opdrachtgever.

e. Teksy is nooit aansprakelijk voor eventuele schade, in de ruimste zin van het woord, bij het verlies van informatie, documenten en/of gegevens van de Opdrachtgever vanuit de database.

f. Teksy is nooit aansprakelijk voor het behaalde cijfer van een student dat gerelateerd is aan het ingezonden document.

g. Teksy is nooit aansprakelijk voor eventuele schade, in de ruimste zin van het woord, bij het niet behalen of verkrijgen van een vak, opdracht, tentamen, diploma en/of functie.

h. Teksy is nooit aansprakelijk voor eventuele schade of vertragingen, in de ruimste zin van het woord, die voortvloeien uit het nagekeken, vertaalde en/of herschreven document.

i. Indien Teksy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Teksy beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

j. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Teksy aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Teksy te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

ARTIKEL 18: VRIJWARING EN VERJARINGSTERMIJN

a. De Opdrachtgever vrijwaart Teksy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

b. Indien Teksy door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Teksy zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Teksy en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

c. Voor alle vorderingen jegens Teksy en de door Teksy (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

ARTIKEL 19: GEHEIMHOUDING

a. Zowel Teksy als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

ARTIKEL 20: WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

a. Teksy heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

b. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

c. Teksy zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

d. De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

e. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Teksy partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

b. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

c. Geschillen tussen Teksy en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.